67  mensen
bij de soepbus per avond
85 mensen
als er geen winteropvang is

3.941 mensen
ontvingen onze zorg

79,9 miljoen
omzet van de GWCA.

We hielpen
175 kinderen

 

We hielpen

193 jongeren

tussen 13 en 22 jaar

 

313
mensen volgden dagbesteding
bij 50 | 50

 

Tevredenheid: 82% 
Cijfer: 7,8
Incidentmeldingen:
350 meldingen
Calamiteiten: 0

Aantal medewerkers in dienst:
1.089 medewerkers
Man-vrouw verdeling:
29% mannen
71% vrouwen
Ziekteverzuim: 9,1%

 

Aantal dienstjaren:

Leeftijdsopbouw:

263 vrijwilligers

67  mensen
bij de soepbus per avond
85 mensen
als er geen winteropvang is

De soepbus

 

Met de soepbus doen we driemaal per week outreachend werk in Amsterdam. De visie is om het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven. William Booth kwam tot de conclusie dat mensen met een concrete hulpvraag in eerste instantie niet op een goed verhaal zitten te wachten: “Hongerige magen hebben geen oor voor het Evangelie.” Daarom ligt bij de Soepbus de nadruk op het leveren van eten en drinken, met persoonlijk aandacht. We bieden de bezoekers materiële en immateriële hulp aanbieden om zo in hun fysieke en geestelijke nood te kunnen voorzien, zodat men tot een volledig herstel kan komen. Zo willen we een bijdrage leveren aan een hoopvolle toekomst voor iedere bezoeker. In praktische zin betekent dit dat we de bezoekers, indien mogelijk en als men daar ook zelf prijs op stelt, terugleiden naar zorg, zorg op maat aanbieden, aandacht geven en voorzien in primaire levensbehoeften. Tijdens de ronden wordt er soep, brood, koffie, dekens (mits voorradig), kleding, scheermesjes, tandpasta en zeep uitgedeeld. Bezoekers die niet in staat zijn om op straat te slapen kunnen door de medewerkers op het centrale aanmeldnummer aangemeld worden voor de nachtopvang. Daarnaast is er ook ondersteuning in de vorm advisering en zorgtoeleiding naar verschillende instanties.

3.941 mensen
ontvingen onze zorg

Zorg

 

Als Leger des Heils zijn we er voor de mensen zonder helper; De mensen in onze samenleving die niemand hebben om op terug te vallen. Ons hulpverleningsaanbod is heel divers. Zo verlenen we hulp aan:

    • kwetsbare huishoudens, kinderen in crisissituaties, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/jongvolwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen.
    • ex-gedetineerden/veelplegers zonder huisvesting/opvang, (ex)drugs- of alcoholverslaafden, prostituees, ernstig zieke dak- en thuislozen.
    • geïsoleerd levende zorgafhankelijke ouderen, zorgwekkende zorgmijders thuis of op straat, mensen die vereenzaamd leven, uitgeprocedeerde asielzoekers, vluchtelingen.

Vaak hebben onze deelnemers (cliënten) te maken met meerdere problemen die elkaar versterken, zoals: verslavingen, schulden, psychiatrische problemen, eenzaamheid, een licht verstandelijke beperking etc. In Amsterdam hebben we 44 opvanglocaties. Het merendeel van onze zorg vindt plaats bij mensen thuis (ambulant).

79,9 miljoen
omzet van de GWCA.

 

Omzet

 

De omzet van GWCA over 2018 is 79,9 miljoen. Er is een toename van 9,9 miljoen euro (+14%). GWCA is in 2018 hard gegroeid, met name in onze ambulante dienstverlening (zorg bij mensen thuis). De 24-uursvoorzieningen stabiliseren, hetgeen past in de trend van de gemeente Amsterdam om in te zetten op zorg in de wijk. Onze externe omgeving is enorm turbulent. Zo is er een tekort in jeugdzorg en zijn er dreigende bezuinigingen op: de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ambulante ondersteuning en dagbesteding. Dat maakt dat we in 2019 strakke keuzes moeten maken om onze financiële huishouding op orde te houden. Voor meer informatie over de cijfers en financiële resultaten van 2018 -> klik jaarrekening W&G.

We hielpen
175 kinderen

 

Kinderen

 

Het Leger des Heils heeft ook kinderen in zorg. De redenen waarom kinderen bij ons terecht komen, zijn heel divers. Zo kan er sprake zijn van dakloosheid. Als Leger des Heils hebben we een speciale crisisopvang voor dakloze gezinnen, waar we kinderen met hun ouder(s) onderdak bieden. Het kan ook zijn dat er helemaal geen sprake is van dakloosheid, maar dat er complexe problemen in een gezin spelen; zoals een ouder en/of kind die te maken heeft met een psychiatrische stoornis of een licht verstandelijke beperking. Deze gezinnen ontvangen gezinsbehandeling van onze afdeling 10 voor Toekomst. Ook hebben we diverse locaties waar we naschoolse dagbehandeling bieden aan kinderen die te maken hebben met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Bij onze naschoolse dagbehandeling krijgen kinderen sociaal-emotionele vaardigheden aangeleerd, waardoor hun gedragsproblemen verminderen en we een uithuiszetting proberen te voorkomen.

We hielpen
193 jongeren
tussen 13 en 22 jaar

Jongeren

 

Als Leger des Heils hebben we meerdere opvanglocaties in Amsterdam waar we zorg bieden aan jongeren met een licht verstandelijke beperking. Veel van deze jongeren hebben te maken met complexe gedragsproblemen. Binnen onze opvanglocaties krijgen ze sociaal- emotionele vaardigheden aangeleerd en werken we eraan om de jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in onze samenleving. Bij onze locatie Zij aan Zij huisvesten we (tiener)moeders met een licht verstandelijke beperking.

313
mensen volgden dagbesteding bij 50 | 50

50|50

 

50|50 is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer ‘mee te laten doen’. Bij 50|50 werken we aan herstel van het gewone leven, waarbij uitstroom naar een duurzame plek in werk en samenleving centraal staat. In Amsterdam hebben we zeven verschillende 50|50 werkbedrijven waar mensen dagbesteding volgen. Kom gerust eens lunchen bij onze lunchroom 50|50 Food in Amsterdam- Noord (Rode Kruisstraat 22). Of neem een kijkje in onze groentetuin 50|50 Green (Heggerankweg 61) waar we diverse soorten groenten en fruit verkopen.

Tevredenheid: 82% 
Cijfer: 7,8
Incidentmeldingen:
350 meldingen
Calamiteiten: 0

Tevredenheid

 

In 2018 hebben we onze deelnemers gevraagd wat ze vinden van onze hulp. 82% voelt zich geholpen door het Leger des Heils en zegt dat het beter gaat met ze. Voor onze begeleiding krijgen we een 7,8. Wat we ook belangrijk vinden is dat deelnemers zich veilig voelen bij ons: 86% is daar positief over.

Elk jaar analyseren we de incidenten die er zijn, om te kijken wat we kunnen verbeteren. In 2018 waren er bijna 350 meldingen. Veel meldingen gingen over agressief gedrag, of escalaties tussen deelnemers. Ook medicatiefouten worden gemeld en scherp in de gaten gehouden. Er waren gelukkig geen calamiteiten in 2018.

De resultaten van het deelnemer-ervaringsonderzoek hebben we besproken met onze cliëntenraad. Met elkaar kijken we naar wat er goed gaat en wat er nog beter kan, zodat we ieder jaar nog betere zorg kunnen leveren.

Aantal medewerkers in dienst:
1.089 medewerkers
Man-vrouw verdeling:
29% mannen
71% vrouwen
Ziekteverzuim: 8,6%

Medewerkers

 

De medewerkers, zowel de 1.089 betaalde medewerkers als de 263 vrijwilligers, zijn het kapitaal van de organisatie. Zij geven een persoonlijke bijdrage aan kwetsbare mensen in de samenleving. Het zijn de brengers van hoop aan mensen zonder helper. Medewerkers zijn erg positief over de inhoud van hun werk: zij halen er plezier uit, ervaren het als zinvol werk en ze zijn trots op wat ze doen. Ook geeft ruim 90% aan dat er een prettige sfeer heerst op de afdeling. Er is iemand op het werk die de medewerker in vertrouwen kan nemen wanneer dat nodig is en er is een algemene tevredenheid over de leidinggevende. Minder tevreden zijn de medewerkers over hun groei- en ontwikkelingsmogelijkheden in de organisatie.

Binnen het HRM domein gelden daarnaast nog andere belangrijke aandachtsgebieden. Zo is het arbeidsverzuim in 2018 verder gestegen (van 7,9% naar 8,6%). Als Leger des Heils Amsterdam merken we dat de complexiteit van onze doelgroep, in combinatie met een hoge inzet en motivatie van medewerkers, ertoe leidt dat medewerkers te lang doorgaan wat leidt tot een te hoog ziekteverzuim. In 2019 is een pakket van maatregelen genomen dat de nadruk legt op gezondheid, vitaliteit en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers en daarbij ook ingaat op het stimuleren van gezond gedrag, ook buiten werktijd. Het doel van het beleid is dat medewerkers zo veel als mogelijk ook zelf bij kunnen dragen aan duurzame inzetbaarheid.

Aantal vrijwilligers: 263

Leeftijdsopbouw:

Aantal dienstjaren:

Video
Share
Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1